Trang chủTrang chủ / phương

phương

đại học quốc gia

Khóa học

Số khóa học: 0

Số giờ dạy

Số giờ giảng: 0 giờ

Sao

Số sao: 0

Giới thiệu bản thân:

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm giảng dạy:

ƯNUEFHAUWG ƯUQH Tet uhq3 4t q34t q34y 3qyq3y 2 4h q3y q3yszg hj aey y34 t

Thành tích:

Chưa cập nhật

Bằng cấp, chứng chỉ hiện có: a3y5q3 5q3y 3q5 q35y q35y q35y 3q5y q3 yw35y q3

Nơi làm việc: đại học quốc gia

Chuyên đề giảng dạy

Sales - Chăm sóc khách hàng
Kỹ năng quản trị
Tiếng Anh

Các khóa học đã dạy

Đánh giá từ học viên

0 đánh giá

dotĐánh giá chi tiết

Cách diễn đạt

0

Quan tâm học viên

0

Thực hành kỹ năng

0

Hài lòng về học phí

0

Tiến bộ bản thân

0

Sẵn sàng giới thiệu

0

dotĐánh giá chi tiết